Formularz rejestracyjny PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW

Dane osobowe


Warunki rejestracji


Oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie tzw. wrażliwych danych osobowych dot. zdrowia tj. informacji o stanie zaszczepienia przeciwko COVID-19 oraz temperatury ciała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) mojego wizerunku na zdjęciach dokumentujących 5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE w dniach 09-10.10.2021 roku. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, publiczne udostępnianie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, publikację, w tym w zestawieniu z wizerunkami innych osób (zdjęcia grupowe) za pośrednictwem dowolnego medium (lokalnego, ogólnopolskiego lub zagranicznego), w tym w internecie oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona nieodpłatnie, bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem


Dziękujemy za rejestrację !

Na podany adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie rejestracji wraz wejściówką PDF.